Bozkurt NET{ Bozkurt NET
  Tıklayın kayıtlı kullanıcı olun
Ana sayfa ::Hasabınız :: Forumlar :: Makaleler :: İndir :: İletişim :: KURALLAR
alt1 alt1 alt1
alt1 alt1
alt1
Atatürk
Başbug
Atsız´ın Mektupları
Bozkurt
Tarihte Türkler
Osmanlı Sultanları
3 Mayis
Türk İslam Ülküsü
Ülkücü Hareket
İslam
Türk Büyükleri
12 Eylül
Dokuz Işık
Kızıl Elma
Doğu Türkistan
Türk Dünyası
Şiirler ve Marşlar
Ülkücü Şehitler
Ülkücüye Mektuplar
Sorular ve Cevaplar
Komünizm
Videolar
Müzikler
Postakartı

alt1 alt1
alt1
 Haber :
 Haber Ekle
 Haber Arşivi
 Arama
 Konular
 Baskıya hazırla
 Üyeler :
 Hesabınız
 Günlük
 Üye Listesi
 Özel İletiler
 ICQ Servisi
 Servisler :
 Kur'an-ı Kerim Meali
 Resim Galerisi
 E-Kart
 Dosyalar
 Müzikli Postakartı
 Cep Melodileri
 İletişim :
 Forumlar
 Bozkurtlar 100
 Bize Ulaşın
 Bizi Önerin
 Dökümantasyon :
 Makaleler
 Fikir ve Tarih Dünyası
 Kısa Nükteler
 Şairler ve Şiirler
 İzlenimler
 Ansiklopedi
 Dosyalar
 Dosya Ekle
 Popüler
 İlk 10
 Bağlantılar
 

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1
AB'YE HAYIR

alt1 alt1
alt1
Makaleler
·Meluncanlar ve Biz
·Türk Tarihi ve Türk Adı
·Amerikan Genç Hristiyanlar Cemiyeti (Y.M.C.A.) ve Amerikan Kolejleri
·SEVR YASALARI MECLİS’TEN GEÇİRİLEREK TÜRKİYE YENİ BİR KURTULUŞ SAVAŞINA BAŞLAMAK MECBURİYETİNDE BIRAKILDI!
·ABD, Alenî Bir Düşman Haline Gelmiştir!
·Dedelerimiz Oğuzlar Çıkmış Yola Aral Kıyısından
·Avrupa Birliğine neden hayır.. Jeopolitik Yaklaşım
·Noel Üzerine
·Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -1-
·Siyasi Konjonktürde Irak Türkmenleri
·Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -2-
·Kıbrıs'ın Türkiyesiz AB üyeliği mümkün mü?
·Avrupa Birliği ve Kıbrıs Konusu
·Internet mi, İnternet mi?
·DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK (Gaspıralı ve Türkistan)
·İSMAİL GASPIRALI'NIN FİKİRLERİ
·Türkler ve İslamiyet
·Alparslan Türkeş'in Din Anlayışı ve İslama Bakışı
·Gök Tanrı
·Şamanizm Meselesi
·Ruhban Okulu neden açılmamalı?
·Ruhban Okulu
·Çanakkale Savaşları
·Türk Kültüründe Nevruz ve Milli Birlik-Beraberlik
· Sovyetler Birliği’nin Çöküşü ve Yeni Rusya Çeçen Mücadelesi
·Türkçenin Anadil Olarak Dünyadaki Yeri
·Masonların Kirli İşleri
·Gümrük birliği mi; sömürge antlaşması mı?
·17 Ağustos 1999 Depremi ve gizlenen gerçekler

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1

alt1
alt1
Gündem: SEZER, UYUN PAKETİNİ ÜLKENİN BÜTÜNLÜĞÜNÜ TEHDİT ETT&#30
Gönderen:: Bozkurt
alt1
Konu Haberler
*****hurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 6. AB Uyum Paketi olarak bilinen 4903 sayılı Kanun`u, 19 ve 21. maddeleri bir kez daha görüşülmek üzere TBMM`ye iade etti.

*****hurbaşkanlığı Basın Merkezi`nden yapılan açıklamada, ``*****hurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından yayımlanması kısmen uygun bulunmayan 4903 sayılı `Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun`, 19. maddesi ve bu maddeyle bağlantısı nedeniyle 21. maddesinin bir kez daha görüşülmesi için, Anayasa`nın değişik 89. ve 104. maddeleri uyarınca TBMM Başkanlığı`na geri gönderilmiştir`` denildi.

GEREKÇE

*****hurbaşkanı, veto gerekçesinde, ''3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası'nın (TMY) 8. maddesinin kaldırılmasının Türkiye *****huriyeti Devleti'nin varlığı ve devletin ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğü yönünden önemli sakıncalar yaratması, güçlü bir olasılık olarak ortaya çıkmaktadır'' görüşünü dile getirdi.
*****hurbaşkanı Sezer ayrıca, TMY'nin 8. maddesinin yürürlükten kaldırılması durumunda, Anayasa'nın 14. maddesindeki temel hak ve özgürlüklerin anlatım özgürlüğü yönünden kötüye kullanılması yasağınıntümüyle yaptırımsız kalacağına dikkati çekti.
*****hurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, AB 6.Uyum Paketi olarak bilinen ve çeşitli kanunlarda değişiklikler öngören4903 sayılı 'Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun',TMY'nin 8. maddesini kaldıran 19. ve yine bu maddeyle ilintili 21.
maddesinin yeniden görüşülmesi istemiyle, Anayasa'nın değişik 89. ve
104. maddeleri uyarınca TBMM Başkanlığı'na geri gönderildi.*****hurbaşkanı Sezer, söz konusu yasayı TBMM Başkanlığı'na iade gerekçelerini sıralarken, TMY'nin 8. maddesinin yürürlükten kaldırılmasının, ilgili maddede düzenlene suçun ''terör yöntemlerine
başvurmayı özendirecek'' biçimde işlenmesi durumunda da cezasız kalması sonucunu doğuracağına işaret etti.
Ülke ve ulus bütünlüğünü bozucu eylemlere karşı gerekli önlemleri almanın, devlete Anayasa ile verilmiş bir görev niteliğinde olduğunu vurgulayan *****hurbaşkanı Sezer, şunları kaydetti:
''Alınacak önlemlerin, amaçla orantılı olmak koşuluyla, düşünce veanlatım özgürlüğünün normal sınırlaması sayılacağı Anayasa'nın genelde14., özelde de 26. maddelerinde açıkça vurgulanmıştır. TCK'nın 142. maddesinin yürürlükten kaldırılmasıyla ortaya çıkan
hukuksal boşluğu doldurmak amacıyla getirilen TMY'nin 8. maddesi ile de, yalnızca düşünce açıklamak düzeyinde kalsa da, Türkiye *****huriyetiDevleti'nin ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğünü bozmak amacıyla yazılı, sözlü ya da görüntülü propaganda ile toplantı, gösteri ve
yürüyüş yapanlara ilişkin cezai yaptırım öngörülmüştür.

-''TMY 8, DARALTILARAK KORUNMALI''-

Anayasal kuralların gereği olan TMY'nin 8. maddesinin tümüyle yürürlükten kaldırılması yerine, uluslararası hukukla da uyumlu durumagetirilerek korunması en uygun yöntem olacaktır.
Öte yandan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) anlatım özgürlüğünü düzenleyen 10. maddesinde, herkesin görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahip olduğu; kullanılması görev ve sorumluluk yükleyen bu özgürlüklerin, demokratik bir toplumda, zorunlu önlemler
niteliğinde olarak, ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün ya da kamu düzeninin korunması amacıyla, yasayla kimi koşullara, sınırlamalara veyaptırımlara bağlanabileceği belirtilmiştir.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de, sözleşmenin 10. maddesine ilişkin kararlarında, gereksinimin ikna edici biçimde ortayakonulması durumunda sınırlamanın kabul edilebileceğini ve bu maddenin 2. fıkrasındaki 'zorunlu' sıfatının, zorlayıcı toplumsal gereksinimi
anlattığını vurgulamaktadır. Yukarıda yer verilen AİHS'nin 10. maddesi ve AİHM'nin kararları
ile ortaya koyduğu ölçütler karşısında, TMY'nin 8. maddesinin kimi daraltıcı koşullar konularak korunması, uluslararası hukuka da aykırı olmayacaktır.''

-ULUSAL PROGRAMA ATIF-

*****hurbaşkanı Sezer, veto gerekçesinde, ''AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı''nda, Anayasa ve diğer mevzuattaki ilgili kuralların, ''AİHS'nin 10. maddesi çerçevesindeki toprak bütünlüğü ve ulusal güvenliğin korunmasını da öngören ölçütler
ile laik ve demokratik *****huriyeti, üniter devlet yapısını ve milli birliği koruma kriterleri temelinde'' gözden geçirilmesinin kabul edildiğine de dikkati çekti. *****hurbaşkanı Sezer, bu düzenlemenin de, ''TMY'nin 8. maddesinin kimi daraltıcı koşullar konularak korunmasının
Türkiye'nin AB'ye karşı yükümlülükleriyle bağdaşacağını gösterdiğini''ifade etti.

-TMY 8 YERİNE TCK 311 ve 312 UYGULANABİLİR Mİ?-

Yasanın gerekçesinde yer alan, ''TMY'nin 8. maddesinin yürürlüktenkaldırılması ile ülke bütünlüğünün korunması bakımından bir boşluk doğmayacaktır. TCK'nın 311. maddesi gereğince, 8. madde yürürlükten kaldırıldığında boşluk doğması bir tarafa, ülke bütünlüğü aleyhine propaganda suçu daha ağır bir cezayla cezalandırılabilecektir. Öte yandan, TCK'nın 312. maddesinin ikinci fıkrası, doğrudan olmasa da dolayısıyla milli birliği, milli bağlılığı koruyan bir hükümdür. Ancak, din, dil, ırk ve bölge farklılıklarının vurgulanması halinde
fikri içtima kuralları (TCK m.79) gereğince, TCK'nın 312. maddesinin ikinci fıkrası hükmü de uygulanabilecektir'' şeklindeki değerlendirmelere yönelik olarak da şunları kaydetti:
''...Terör ve şiddet ya da bunlara teşvik içermeyen ve yalnızca ülke bütünlüğüne yönelik olumsuz propagandadan ya da bu çerçevede toplantı, gösteri ve yürüyüş yapmaktan ibaret olan eylemlere, TCK'nın 'suç işlemeye tahrik, korku ve panik yaratma amacıyla tehdit' suçunu
düzenleyen 311. maddesinin uygulanması hukuken olanaksızdır. Böyle biruygulamayı savunmanın ve haklı göstermenin zorluğu açıktırAyrıca, 3713 sayılı Yasa, 12.04.1991 gününde kabul edilmiş ve aynıgün yürürlüğe girmiştir. TCK'nın 125, 169, 172, 311 ve 312. maddeleri
ise bu tarihte yürürlükte olan maddelerdir. Bir başka anlatımla, 3713 sayılı Yasa'nın 8. maddesi, TCK'nın sözüedilen kurallarının ve 311. maddesinin yürürlükte olmasına karşın,
varolan bir boşluğu doldurmak için kabul edilmiştir.
Bu durum, her iki maddenin farklı alanları düzenlediğini açıkça ortaya koymaktadır.
Öte yandan, düşünce ve anlatım özgürlüğünün daha geniş biçimde sağlanması amacıyla 3713 sayılı Yasa'nın 8. maddesi yürürlükten kaldırılırken, bu nedenle ortaya çıkaracak boşluğun TCK'nın 8. maddeden daha ağır cezalar öngören 311. maddesiyle doldurulabileceğinden söz etmek, açık bir çelişki oluşturmaktadır.TCK'nın 312. maddesinde, ırk farklılığına dayanarak halkı
birbirine kamu düzeni için tehlikeli olabilecek biçimde düşmanlığa ya da kin beslemeye alenen tahrikten söz edilmektedir. 312. maddenin yasakladığı eylem, halkı hangi nedenle olursa olsun
birbirine karşı kin ve düşmanlığa tahrik etmektir. Bu maddedeki özel kasıt 'kin ve düşmanlığa tahrik'tir. Oysa, TMY'nin 8. maddesindeki özel kasıt, 'Devletin ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğünü bozmak'tır. Bu yönde yapılan her propagandanın, mutlaka halkı birbirine karşı kin ve düşmanlığa tahrik etmesi gerekmez. Bu yönüyle de, TMY'nin 8. maddesinin kaldırılmasından doğan boşluğun, suç öğeleri farklı olduğu için TCK'nın 312. maddesiyle doldurulması olanaklı gözükmemektedir.''

-ANAYASA'NIN 14. MADDESİ-

3713 sayılı Yasa'nın 8. maddesinin kaldırılmasının, Türkiye *****huriyeti Devleti'nin varlığı ve devletin ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğü yönünden önemli sakıncalar yaratması, güçlü bir olasılık olarak ortaya çıkmaktadır. Öte yandan, Terörle Mücadele Yasası'nın 8. maddesinin yürürlükten kaldırılması durumunda, Anayasa'nın 14. maddesindeki temel hak ve
özgürlüklerin anlatım özgürlüğü yönünden kötüye kullanılması yasağı tümüyle yaptırımsız kalacaktır. TMY'nin 8. maddesinin uluslararası ilişkiler yönünden yaratacağı
sorunun, bu maddede yapılacak değişiklikle aşılabileceği düşünülmektedir.
Gerçekten, Türk Ceza Yasası'nın 312. maddesinde yapıldığı gibi, bölücü propagandanın suç sayılabilmesi için 'kamu düzeni için açık ve mevcut tehlike oluşturacak biçimde' ya da 'terör yöntemlerine başvurmayı özendirecek biçimde' koşuluna yer verilerek TMY'nin 8.
maddesini korumanın daha uygun olacağı değerlendirilmektedir.''

alt1
alt1
 
alt1 alt1
alt1
Giriş
Üye Adı

Şifre

Hala hesabınız yok mu? Hemen buradan açabilirsiniz. Kayıtlı bir kullanıcı olarak yorum ayarları ve isminizle yorum gönderme gibi birçok avantajlara sahip olacaksınız.

alt1 alt1
alt1
İlgili Bağlantılar
· Daha fazla Haberler
· Haber gönderen Bozkurt


En çok okunan haber: Haberler:
MHP KURULTAYINA ERDEMLİ YÜRÜYÜŞÜYLE DEVAM EDİYOR


alt1 alt1
alt1
Haber Puanlama
Ortalama Puan: 4.8
Toplam Oy: 5


Lütfen bu haberi puanlamak için bir saniyenizi ayırın:

Mükemmel
Çok İyi
İyi
İdare Eder
Kötü


alt1 alt1
alt1
Seçenekler

 Yazdırılabilir Sayfa Yazdırılabilir Sayfa


"SEZER, UYUN PAKETİNİ ÜLKENİN BÜTÜNLÜĞÜNÜ TEHDİT ETT" | Hesap Aç/Yarat | 0 yorum
Yorumlar yazarlarına aittir. İçeriklerinden biz sorumlu tutulamayız.

Misafir kullanıcı yorum yazamaz, lütfen kayıt olun
News ©
alt1
1998-2007 Bozkurt NET
alt1
1998-2010 BOZKURT NET
--------------------------------------
Web sitemiz PHP-Nuke (© 2003) kodlarına sahiptir. PHP-Nuke GNU/GPL lisansı altında dağıtılan ücretsiz yazılımdır.
alt1